دوبله شده توسط:  گروه دوبله تهران

مدیر دوبلاژ: سارا جامعی

مترجم: علی کاس زاده

صداگذارى و میکس: حمید لزیرى

مشاور دوبلاژ: هومن خیاط

لینک های دانلود:

720pحمایت از گروه دوبله تهران